Η οικονομική κατάσταση στην Ελλάδα, χαρακτηρίζεται από ένα υψηλό ποσοστό ανεργίας, ιδιαίτερα ανάμεσα στους νέους. Τον Οκτώβριο το ποσοστό των ανέργων έφτασε εκ  νέου στα ύψη σημειώνοντας ποσοστό 27,8%. Για το 2013 προβλεπόταν μια οικονομική ύφεση ύψους 4,5%.

 

Η Ε.Ε. έχει να αντιμετωπίσει νέες προκλήσεις και ήδη από το 2012 είχε εγκρίνει ένα πακέτο για την απασχόληση των νέων. Ως ένα βασικό μέσο για τη μείωση της ανεργίας των νέων η Ε.Ε. συνέστησε την εισαγωγή στοιχείων του επιτυχημένου μοντέλου διττής εκπαίδευσης, που επικρατεί στις γερμανόφωνες χώρες. Το γερμανικό σύστημα διττής εκπαίδευσης αναπτύσσεται εδώ και δεκαετίες και θεωρείται ένα παγκοσμίως αναγνωρισμένο μοντέλο επιτυχίας.

Εδώ ακριβώς ξεκινά και το πρόγραμμα μας, στόχος του οποίου είναι η παράθεση παραδειγμάτων στον αναπτυσσόμενο τουριστικό τομέα με σκοπό την άμεση βελτίωση της επαγγελματικής ένταξης των νέων, με την εισαγωγή στοιχείων  κατάρτισης και εκπαίδευσης που εστιάζουν στις ανάγκες της αγοράς εργασίας.

Απώτερος σκοπός είναι η ίδρυση μιας επαγγελματικής σχολής, η οποία θα προσφέρει μακροπρόθεσμα επαγγελματική κατάρτιση και μετεκπαίδευση, καθώς και επαγγέλματα κατάρτισης για την απόκτηση ενός τίτλου σπουδών, που θα αναγνωρίζεται τόσο στην Ελλάδα όσο και στη Γερμανία.

Ο σχεδιασμός του προγράμματος σχετίζεται άμεσα με τις πρωτοβουλίες και δραστηριότητες του Ομοσπονδιακού Υπουργείου Παιδείας της Γερμανίας, και αποτελεί μια ευρωπαϊκή συμμαχία με επίκεντρο την εκπαίδευση, ενώ εναρμονίζεται με τους στόχους για συνεργασία στον τομέα της επαγγελματικής κατάρτισης και μετεκπαίδευσης. Οι βασικοί στόχοι είναι:

1ος Στόχος

Μείωση του ποσοστού ανεργίας των νέων μέσω εξειδικευμένων δράσεων και με βάση τη διττή εκπαίδευση η οποία εστιάζει στις ανάγκες της αγοράς εργασίας./.

2ος Στόχος

Προώθηση της ποιότητας της επαγγελματικής κατάρτισης στις χώρες εταίρους.

3ος Στόχος

Προώθηση του εκσυγχρονισμού της επαγγελματικής κατάρτισης με τη βοήθεια νέων μορφών συνεργασίας μεταξύ των φορέων, που συμμετέχουν.

4ος Στόχος

Ενίσχυση της κινητικότητας στον τομέα της επαγγελματικής εκπαίδευσης ως συμβολή στην ευρωπαϊκή αγορά εργασίας.

5ος Στόχος

Συστηματική συνεργασία των οικονομικών και κοινωνικών εταίρων ως βασική προϋπόθεση για μια επαγγελματική κατάρτιση άριστης ποιότητας, προσανατολισμένη στην επικρατούσα ζήτηση..

6ος Στόχος

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος, οι 180 μαθητευόμενοι αποκτούν έναν τίτλο σπουδών τόσο του ελληνικού όσο και του γερμανικού συστήματος. Σύμφωνα με τις παρούσες οδηγίες της Ε.Ε., καθώς και τους στόχους της Γερμανίας, το 10% των αποφοίτων προβλέπεται να σημειώσουν μια επιτυχημένη κινητικότητα (Προγράμματα κινητικότητας θεωρούνται η πρακτική άσκηση, επιμέρους διαστήματα της επαγγελματικής κατάρτισης και τα προγράμματα μετεκπαίδευσης).

7ος Στόχος

Το τριετές διττό σύστημα επαγγελματικής κατάρτισης είναι προσανατολισμένο στα αποτελέσματα της μαθητείας και έχει θεσπιστεί σύμφωνα με όλες τις νόμιμες διαδικασίες σε δύο πόλεις όπου προσφέρονται τρία επαγγέλματα κατάρτισης. .

8ος Στόχος

Παρουσιάζεται ένα μοντέλο εκπαίδευσης το οποίο μπορεί να μεταφερθεί και σ’ άλλα επαγγέλματα και κλάδους στην Ελλάδα αλλά και σ’ άλλες χώρες, και το οποίο υλοποιεί προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης πρότυπο το γερμανικό διττό σύστημα. Αναπτύσσονται δείκτες, οι οποίοι πρόκειται να διευκολύνουν, να βελτιώσουν και να επιταχύνουν την εισαγωγή του διττού συστήματος σ’ άλλα επαγγελματικά συστήματα..

Für diesen Sektor wird ein Modell zur Anerkennung von non-formalem und informellen Lernen entwickelt.


Για το σκοπό αυτό αναπτύσσεται ένα μοντέλο για την αναγνώριση της άτυπης μορφής μάθησης.Κατά την υλοποίηση του προγράμματος λαμβάνονται υπόψη οι ιδιαιτερότητες του ελληνικού και γερμανικού συστήματος επαγγελματικής κατάρτισης. Για το σκοπό αυτό καθιερώνεται μια στενή συνεργασία. Δημιουργούνται απαραίτητες δομές και διαδικασίες και ενσωματώνονται στην δράση ελληνικές επιχειρήσεις, θεσμοί και κοινωνικοί εταίροι.