Εκπαίδευση

 

Η τριετής επαγγελματική κατάρτιση έχει ως επίκεντρο το γνωστό διττό σύστημα, το οποίο προέρχεται από τη Γερμανία. Κάθε χρόνο οι μαθητευόμενοι  παρακολουθούν τα θεωρητικά μαθήματα επί τέσσερεις μήνες και για την πρακτική εκπαίδευση απασχολούνται ως μαθητευόμενοι επί οκτώ μήνες σε μια επιχείρηση κατάρτισης. Επιπλέον, προσφέρονται σύντομα συμπληρωματικά προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης για ενδιαφερόμενους, που διαθέτουν ήδη προηγούμενες βασικές γνώσεις.

 

Μετά την επιτυχημένη εξέταση, το επιμελητήριο εκδίδει έναν τίτλο σπουδών σύμφωνα με το γερμανικό δίκαιο, το οποίο ανταποκρίνεται στο Επίπεδο 4 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων. Ο τίτλος σπουδών συντάσσεται με βάση τον ελληνικό εκπαιδευτικό νόμο, και για το λόγο αυτό είναι πλήρως αναγνωρισμένος.

Το διττό σύστημα επαγγελματικής κατάρτισης σε προσαρμοσμένη μορφή.

Μαθητεία στην επιχείρηση

  • 3-4 ημέρες την εβδομάδα
  • βάσει των διατάξεων επαγγελματικής κατάρτισης
  • στα πλαίσια μιας σύμβασης για επαγγελματική κατάρτιση
  • κυρίως στον εργασιακό χώρο

Μάθηση στην επαγγελματική σχολή

  • 1-2 ημέρες την εβδομάδα
  • βάσει ενός καθορισμένου οδηγού σπουδών
  • διδασκαλία γενικών και επαγγελματικών γνώσεων
  • στα πλαίσια της κοινής υποχρεωτικής εκπαίδευσης

Ετησίως

  • 4 μήνες / 480 ώρες στην επαγγελματική σχολή, μαθήματα και πρακτική με βάση την ειδικότητα από εξειδικευμένους καθηγητές
  • 8 μήνες / 1.280 ώρες ενδοεπιχειρησιακής μαθητείας & διδασκαλίας από εκπαιδευτές στις επιχειρήσεις